Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu, ul.Szkolna 8, 05-317 Jeruzal, tel. 25 7523279

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/22

Zasady rekrutacji dzieci  do klasy I w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu na rok szkolny 2021/22.

  1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci: 7-letnie, po rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
  2. Na wniosek rodziców do klasy pierwszej mogą być przyjęte dzieci 6-letnie pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub posiadania pozytywnej opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
  3. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz spełniające jeden z warunków pkt.1 i 2 przyjmowane są do  klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodzica (prawnego opiekuna)- (zał.nr 1).
  4. Dzieci zamieszkałe poza obwodem oraz spełniające jeden z warunków pkt.1 i 2  przyjmowane będą, w przypadku wolnych miejsc, na podstawie wniosku rodzica (prawnego opiekuna) (zał. nr 2)  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
  5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
  6. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria zawarte w Uchwale  Nr XXXVI/373/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2018 r. (zał. nr 3).
  7. Wypełnione zgłoszenia lub  wnioski  można składać w sekretariacie szkoły od 1 marca 2021r.  do 31 marca 2021r. 
  8. Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkoły http://szkola.jeruzal.edu.pl/, tablicy ogłoszeń oraz w dni powszednie pod  nr.25 752 32 79 w godz. 8.00-16.00.
  9. Dokumenty dotyczące zgłoszenia dziecka lub wniosku można pobrać ze strony szkoły oraz w sekretariacie szkoły.