Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu, ul.Szkolna 8, 05-317 Jeruzal, tel. 25 7523279

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Zasady ogólne

1. W Bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania wszelkich posiłków oraz napojów.

2. Z zasobów biblioteki mogą korzystać uczniowie szkoły, nauczyciele, wszyscy inni pracownicy oraz rodzice uczniów.

3. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych w bibliotece.

4. Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu, w czytelni (wolny dostęp do księgozbioru podręcznego i czasopism) oraz na zewnątrz (do domu) za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.

5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

Regulamin wypożyczalni

1. Jednorazowo można wypożyczyć pięć tytułów. Lektury wypożyczane są na okres jednego miesiąca, pozycje inne niż lektury mogą być wypożyczone na okres dłuższy niż miesiąc, kasety wideo, płyty CD na jeden dzień.

2. Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, można uzyskać zgodę na prolongatę terminu zwrotu materiałów na kolejny okres.

3. Na okres wakacji i ferii użytkownicy mogą wypożyczyć więcej niż pięć tytułów.

4. Uczniowie mogą wypożyczać książki i inne dokumenty tylko na swoją kartę.

5. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone mu przez bibliotekę materiały, w chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia w pobieranych zasobach bibliotecznych.

6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.  

7. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.  W przypadku podręczników w ostatnim tygodniu nauki.

8. Osobom, które nie rozliczyły się przed wakacjami z biblioteką, wstrzymuje  się w nowym roku szkolnym udostępnianie wszelkich materiałów z zasobów bibliotecznych do momentu zwrotu zaległości.

9. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele) zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów.

Regulamin czytelni

1.   Przed wejściem do czytelni należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu teczki, książki i okrycia wierzchnie.
2.  W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
3.  Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię  (wolny dostęp do księgozbioru podręcznego i czasopism).
4.  Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.

5. W szczególnych przypadkach dopuszcza się wypożyczenie zasobów księgozbioru podręcznego do domu na wyznaczony przez bibliotekarza czas.
6.  W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
7. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

Korzystanie ze stanowisk komputerowych

1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu. Internet powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych.
3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
4. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu się na kartę ewidencji odwiedzin.  Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.
5. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
6. Uczniowie wykonujący prace zadane przez nauczycieli (projekty edukacyjne, prace domowe)  mają pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów.

7. Gry komputerowe można  uruchomić tylko za zgodą bibliotekarza.

8. Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza.

9. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.