Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu, ul.Szkolna 8, 05-317 Jeruzal, tel. 25 7523279

Procedury regulujące działalność biblioteki szkolnej od 1 września 2020r.

Mimo ograniczeń epidemicznych biblioteka szkolna od 1 września działa  w zakresie możliwym do realizacji w reżimie sanitarnym. Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN. 

  1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas oraz nauczycielami zasady wypożyczania  książek i podręczników oraz zasady korzystania z czytelni i ICIM. Zasady są dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów epidemicznych.
  2. Nauczyciel bibliotekarz powiadamia wychowawców, nauczycieli, uczniów i rodziców uczniów  przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o sposobie wypożyczenia i zwrotu książek i podręczników.
  3. Nauczyciel bibliotekarz powiadamia wychowawców, nauczycieli i uczniów przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o zasadach korzystania z czytelni i ICIM.
  4. Poniższe zasady obowiązują do odwołania.

OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW:


1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy  szkoły.
2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
3. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
4. W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika (linia na podłodze) może przebywać jedna osoba.

5. W przypadku większej liczby osób oczekujących na wypożyczenie, powinn one przebywać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
6. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
7. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek  także drogą elektroniczną.  

 

OBOWIĄZKI BIBLIOTEKARZA:


1. Nauczyciel bibliotekarz bezpośrednio obsługujący czytelników jest zobowiązany do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ  i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek    od 1 września 2020 r.).
3. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze czytelników bibliotekarz wietrzy pomieszczenia.
4. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – bibliotekarz dezynfekuje środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.

DZIAŁANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:
1. Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostępdo kultury, wiedzy i informacji.

2. Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.

3. Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line.

4. Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności.  

5. Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces dydaktyczny.

6. Na stronie internetowej szkoły i w zakładce biblioteka są umieszczane różnego typu informacje: recenzje książek, teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.

7. Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych, linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu.

I. Zasady wypożyczania podręczników obowiązujące od 01.09.2020r.

1. Ze względów bezpieczeństwa podręczniki wypożyczane będą uczniom w pierwszym, a w szczególnych przypadkach  w drugim tygodniu nauki. W roku szkolnym 2020/2021 podręczniki wypożyczają uczniowie (bez udziału rodziców).  Uczniowie klas I-III otrzymują całe komplety podręczników (wszystkie części). Szczegółowe informacje są przesyłane do rodziców, uczniów klas starszych oraz wychowawców.

2. Nauczyciel bibliotekarz przygotowuje dla poszczególnych uczniów komplety podręczników (wypożycza w e-biblio oraz oznacza kartką z imieniem i nazwiskiem ucznia).

3. W porozumieniu z wychowawcami poszczególnych klas nauczyciel bibliotekarz ustala terminy wypożyczenia podręczników (dzień, godzina)

4. Uczniowie odbierają w bibliotece komplety podręczników indywidualnie z zachowaniem społecznego dystansu.

II. Zasady przekazania materiałów ćwiczeniowych uczniom poszczególnych klas:

1. Nauczyciel bibliotekarz przekazuje wychowawcom klas materiały ćwiczeniowe.

2. Wychowawca rozdaje uczniom ćwiczenia.

3. Uczniowie potwierdzają odbiór  ćwiczeń (lista sporządzona przez wychowawców).

III. Zasady wypożyczania kompletów lektur  na rok szkolny 2020/2021 obowiązujące od 01.09.2020r.

1. W roku szkolnym 2020/2021 wypożyczane będą uczniom w drugim tygodniu nauki komplety lektur szkolnych omawianych na lekcjach języka polskiego w ciągu roku szkolnego.

2. Nauczyciel bibliotekarz przygotowuje dla poszczególnych uczniów komplety lektur (wypożycza w e-biblio oraz oznacza kartką z imieniem i nazwiskiem ucznia).

3. Uczniowie odbierają w bibliotece komplety lektur indywidualnie z zachowaniem społecznego dystansu.

IV. Zasady wypożyczania książek obowiązujące od 01.09.2020r.

W czasie nauki stacjonarnej lub hybrydowej uczniowie mogą korzystać z zasobów biblioteki na określonych zasadach wynikających z zaleceń GIS, MEN i Biblioteki Narodowej.

1. Swobodny dostęp czytelników do księgozbioru w roku szkolnym 2020/2021 zostaje zawieszony do odwołania.

2. Nauczyciel bibliotekarz przygotowuje propozycje książek do wypożyczenia dla ucznia z uwzględnieniem jego zainteresowań

3. Po wizycie ucznia w bibliotece książki, których nie wybrał poddawane są kwarantannie (2 dni) w specjalnie wyznaczonym miejscu w bibliotece.

4. Nie ma ograniczeń co do ilości wypożyczonych książek jednorazowo.

V.   Zasady zwrotu książek:

1.  Przy bibliotece  znajduje się oznaczony pojemnik, w którym uczniowie umieszczają zwracane książki.

2. Książki  są odpisywane z kont uczniów po upływie okresu kwarantanny (2 dni).

3. W miejscu zwrotu książek  może przebywać tylko jedna osoba.

VI.   Zasady korzystania przez uczniów  z czytelni biblioteki szkolnej:

W czasie nauki w trybie tradycyjnym i mieszanym uczniowie mogą korzystać z czytelni biblioteki w celach edukacyjnych na ściśle określonych zasadach zapewniających bezpieczeństwo.

1. W czytelni może przebywać maksymalnie 4 uczniów ( zachowanie  bezpiecznej odległości), po wcześniejszym zgłoszeniu bibliotekarzowi potrzeby skorzystania  z księgozbioru czytelni.

2. Uczniowie nie mają swobodnego dostępu do księgozbioru ( książki  z księgozbioru podręcznego podaje bibliotekarz).

3. Po zakończeniu pracy uczeń umieszcza książkę/książki w wyznaczonym pojemniku (kwarantanna 2 dni).   

4. Uczniowie nie mogą wymieniać się książkami.

5. Każdorazowo po wizycie uczniów w czytelni pomieszczenie jest wietrzone, a stoliki i krzesła dezynfekowane.

VII.   Zasady korzystania przez uczniów  z ICIM (komputery znajdujące  się  w bibliotece szkolnej):

W czasie nauki w trybie tradycyjnym i mieszanym uczniowie mogą korzystać z ICIM  w celach edukacyjnych na ściśle określonych zasadach zapewniających bezpieczeństwo.

1. Z komputerów znajdujących się w czytelni biblioteki może korzystać maksymalnie  4 uczniów ( zachowanie  bezpiecznej odległości), po wcześniejszym zgłoszeniu bibliotekarzowi potrzeby skorzystania z komputera.

2. Każdorazowo po wizycie uczniów w ICIM pomieszczenie jest wietrzone, a stanowiska komputerowe oraz stoliki i krzesła dezynfekowane.

 3. Z komputerów uczniowie mogą korzystać w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych (przed lub po lekcjach).

4. Uczniowie nie mogą korzystać z komputerów w czasie przerw międzylekcyjnych.